Quyết định về việc cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật năm học 2021-2022.
Ngày 24/12/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Quyết định số 782/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật năm học 2021-2022.
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021-2022.
Ngày 24/12/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Quyết định số 781/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021-2022.
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2021-2022.
Ngày 14/12/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Quyết định số 749/QĐ-ĐHL về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2021-2022.
Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2021-2022
Ngày 14/12/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Quyết định số 748/QĐ-ĐHL về việc trợ cấp xã hội.
Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021
Ngày 21/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số:264,265,266/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2020 - 2021.
Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, TCXH và CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021
Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT,TCXH và CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 19/04/2021 (Thầy Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh.
Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2020 - 2021
Ngày 18/12/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 660,661,663, 662/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên người khuyết tật học kỳ I năm học 2020 - 2021
Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021
Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 07/12/2020 (Thày Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh.
Triển khai học bổng cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập năm học 2019 - 2020
Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Công văn số 251/ĐHL-CTSV về việc triển khai học bổng cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập năm học 2019 - 2020.
Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2019 - 2020
Ngày 09/06/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 176,177,178/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.