Về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQP&AN năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQP&AN năm học 2020-2021
Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp và đề nghị cấp Bản sao bằng Tốt nghiệp khoá 41 ngành Luật, Luật Kinh tế.
Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp và đề nghị cấp Bản sao bằng Tốt nghiệp khoá 41 ngành Luật, Luật Kinh tế.
Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại trực tuyến các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại trực tuyến các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên
Thông báo về việc dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên
Thông báo về việc triển khai phương án giảng dạy trực tuyến và thi kết thúc học phần đối với Khóa 41
Thông báo về việc triển khai phương án giảng dạy trực tuyến và thi kết thúc học phần đối với Khóa 41
Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K41 hệ đào tạo chính quy dài hạn
Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K41 hệ đào tạo chính quy dài hạn
Gặp gỡ nắm bắt thông tin đối với sinh viên thực tập tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Huế
Gặp gỡ nắm bắt thông tin đối với sinh viên thực tập tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Huế