Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023
Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022.
RÀ SOÁT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
RÀ SOÁT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG ĐỢT XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2021 (K45)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG ĐỢT XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2021 (K45)
Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022
Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022.
Ngày 24/12/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Quyết định số 783/QĐ-ĐHL về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022.
Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020- 2021
Ngày 25/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 270/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 cho sinh viên.
Quyết định về việc xét miễn giảm học phí cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020 (K44)
Ngày 21/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 269/QĐ-ĐHL về việc xmiễn giảm học phí cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020 (K44) . Tải file:
Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021
Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 tính đến ngày 26/03/2021. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi lại trước 17h00 ngày 29/03/2021. (Ô.Long: 0935.812.725)
Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021
Ngày 26/01/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 39/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020- 2021, nội dung như sau: