Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022.
Ngày 24/12/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Quyết định số 783/QĐ-ĐHL về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022.
Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020- 2021
Ngày 25/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 270/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 cho sinh viên.
Quyết định về việc xét miễn giảm học phí cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020 (K44)
Ngày 21/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 269/QĐ-ĐHL về việc xmiễn giảm học phí cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020 (K44) . Tải file:
Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021
Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 tính đến ngày 26/03/2021. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi lại trước 17h00 ngày 29/03/2021. (Ô.Long: 0935.812.725)
Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021
Ngày 26/01/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 39/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020- 2021, nội dung như sau:
Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020- 2021
Ngày 18/12/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 658/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho 389 sinh viên của Nhà trường.
Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021
Ngày 28/09/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 391/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020- 2021, nội dung như sau:
Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020
Ngày 12/06/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 187/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ II 2020 - 2021 năm học cho 428 sinh viên của Nhà trường.
Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020
Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 tính đến ngày 15/05/2020. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 20/05/2020 (Ô.Long: 0935812725) để điều chỉnh (nếu có).
Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020
Ngày 17/01/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 14/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020, nội dung như sau: