Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Phòng khoa học công nghệ và môi trường - Hợp tác quốc tế, (KHCN - MT - HTQT  ) trực thuộc trường Đại học Luật,  Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật. Phòng Khoa học công nghệ và môi trường - Hợp tác quốc tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Điều 17 Điều lệ trường đại học, Thông tư 08/2014/TT - BGDDT  ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo duc và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

 

Tầng 1, Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT:  0234.3935665

E-mail: huelawkhcn@hul.edu.vn

 

Giới thiệu chung về Phòng KHCN - HTQT

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Khoa học công nghệ

       - Đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, phương hướng nghiên cứu khoa học, xây dựng các văn bản về tổ chức hoạt  động và quản lý khoa học của Trường;           
        - Phối hợp với các  đơn vị lập kế hoạch và dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học;          

        - Hướng dẫn thủ  tục và tổ chức đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trong Trường;           

      - Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã được duyệt theo đúng kế hoạch và yêu cầu đặt ra;           

       - Chuẩn bị các  điều kiện để nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học;       

      - Phối hợp với các phòng Hợp tác quôc tế và các đơn vị  hữu quan trong Đại học Huế cũng như các phòng và các Khoa của Trường tổ chức thực hiện các đề tài, dự án quốc tế đã được phê duyệt;           

      - Đề xuất với Hiệu trưởng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trong Trường;           

       - Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường.           

2. Hợp tác quốc tế

       - Đề xuất với Hiệu trưởng về các chủ trương, biện pháp xây dựng và phát triển hợp tác quốc tế;

      - Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về hợp tác quốc tế; soạn thảo các văn bản  về hợp tác quốc tế; tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình về hợp tác quốc tế; làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ, viên chức và khách quốc tế của Trường;

     - Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, làm việc và thực hiện các yêu cầu về an ninh, an toàn khi đón tiếp khách quốc tế; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường;

      - Theo dõi và thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng về tình hình thực hiện các kế hoạch hợp tác đã ký kết;

     - Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh nước ngoài đang học tại trường.

Cơ cấu tổ chức