Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Tầng 3, Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT: +84 234 3946.996

E-mail: phongktbdclgd@hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Phòng khảo thí & BĐCLGD

Chức năng:

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; tổ chức, thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.

Nhiệm vụ:

-  Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với các Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc trường xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học; cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với tính chất từng môn học.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc trường tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi …

- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng nhà trường theo quy định.

-  Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng tại các đơn vị; đề xuất tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng.

Cơ cấu tổ chức