Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Phòng Kế hoạch - Tài chính trực thuộc trường Đại học Luật, Đại học Huế tiền thân là Tổ Kế hoạch - Tài chính thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Luật - Đại học Huế được thành lập từ năm 2009. Năm 2015 sau khi thành lập Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Phòng được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHL ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật. Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Điều 17 Điều lệ trường đại học, Thông tư 08/2014/TT - BGDDT  ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo duc và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 1 - Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT:  0234.3946998

E-mail: phongkhtc@hul.edu.vn

 

Giới thiệu chung về Phòng kế hoach - tài chính

Chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng chức năng trực thuộc trường Đại học Luật, Đại học Huế, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác theo phân công, cụ thể là:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính, thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, tài sản và kế toán của Nhà trường.

- Thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng quy định của Nhà nước.

Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu - chi tài chính.

- Lập và theo dõi các hợp đồng đào tạo và thực hiện điều khoản kinh phí.

- Kiểm tra, giám sát quá trình thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm, xây dựng, sửa chữa.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra, hướng dẫn về thực hiện công tác tài chính đối với các đơn vị hạch toán độc lập của Trường.

- Lập kế hoạch ngân sách, căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng kinh phí các đơn vị theo các quy định và định mức chi tiêu.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước và của Đại học Huế về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra, bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

- Quản lý tài chính, tài sản của Nhà trường theo đúng quy định.

Cơ cấu tổ chức