Thư mời tham dự hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “chính sách, pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đại dịch covid-19”
Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu và những người làm công tác thực tiễn liên quan đến chủ đề Hội thảo
Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên khoa luật kinh tế với chủ đề “kỹ năng viết bài biện hộ và tranh tụng tại phiên toà giả định dành cho sinh viên ngành luật và ngành luật kinh tế”
Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu và những người làm công tác thực tiễn liên quan đến chủ đề Hội thảo