Lễ bàn giao công tác quản lý tài chính, tài sản từ Đại học Huế về Trường Đại học Luật

Căn cứ thông tư 08/2014/TT-BGDDT ngày 20/3/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 3 năm 2015 về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế; Quyết định số: 345/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế và Quyết định số 338/QĐ-ĐHH ngày 01/04/2015 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Đại học Luật;

Theo hướng dẫn của Giám đốc Đại học Huế về nội dung bàn giao công tác quản lý  Tài chính – Tài sản.

Ngày 27 tháng 4 năm 2015 tại Phòng họp Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tiền hành bàn giao công tác quản lý tài chính, tài sản về Đại học Luật.

PGS. TS. Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học Huế và PGS. TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

ký bàn giao trách nhiệm chủ tài khoản

ThS. Trần Đăng Huy, Kế toán trưởng Đại học Huế và ThS. Nguyễn Tài Năng, Kế toán trưởng Trường Đại học Luật

ký bàn giao trách nhiệm quản lý của kế toán trưởng

Các bài khác