Hội thảo khoa học: Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013

 

 

 

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Khoa trưởng Khoa Luật – Đại học Huế, trình bày báo cáo khai mạc giới thiệu về mục đích và ý nghĩa của hội thảo: Hiến pháp được xác lập trên cơ sở quán triệt, thể chế hóa sâu sắc các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đảng; kế thừa kết quả tổng kết thực tiễn gần 30 năm đổi mới đất nước và thực tiễn 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992; kế thừa và phát huy những quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm là hợp lý, đúng đắn và hiệu quả của Hiến pháp năm 1992 và các bản hiến pháp trước đây của Nhà nước ta, cũng như tiếp thu có chọn lọc những giá trị lập hiến tiến bộ chung của nhân loại. Vì vậy, những định hướng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 cũng phải được đặt ra trên nền tảng đó, nhằm tiếp tục tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc, liền mạch và thống nhất cho việc thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới. Để thực hiện mục tiêu này, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta thời gian tới là hết sức cấp bách, cần thiết.

Hội thảo đã nghe 04 bài báo tham luận và hơn 20 câu hỏi của các giảng viên, chuyên gia về Luật đã trình bày và thảo luận xung quanh những vấn đề như: “Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam hiện nay” (ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương, giảng viên Bộ môn Luật HC-NN); “Bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự theo Hiến pháp năm 2013” (ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, giảng viên Bộ môn luật Dân sự); “Giới hạn quyền tự do hợp đồng  nhìn dưới góc độ pháp luật cạnh tranh” (Đ/c Mai Xuân Hợi, giảng viên Bộ môn Luật KT-QT); “Hoàn thiện một số Quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự” (ThS. Nguyễn Thị Bình, giảng viên Bộ môn Luật Hình sự)”.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và tạo nên diễn đàn tranh luận góp ý kiến thiết thực của các nhà khoa học trẻ, các chuyên gia trong cuộc hội thảo lần này sẽ giúp ích cho Khoa Luật chúng ta trong nghiên cứu, vận dụng và triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Khoa nói chung, cũng như triển khai tốt việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới được tốt hơn./.

 

Các bài khác