II. CÁCH ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC

Cách đọc và phân tích một bài báo khoa học  http://www.vjsonline.org/career/c%C3%A1ch-%C4%91%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-m%E1%BB%99t-b%C3%A0i-b%C3%A1o-khoa-h%E1%BB%8Dc?fbclid=IwAR1vwhVhKnytuQVpg199RY7VYwtMnBgvFuhUbfO4mAfWKla_ItL3AcuwcWU

 

Các bài khác