Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học

Ngày 02/12/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.

Báo cáo đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 10/9/2020, Hiệu trưởng ký ban hành Báo cáo số 133/BC-ĐHL về việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Hướng dẫn phối hợp xử trí viên đường hô cấp cấp SARS-CoV-2 theo tình huống

Ngày 10/9/2020, Hiệu trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế ban hành Hướng dẫn số 134/HD-ĐHL về việc phối hợp xử trí viêm đường hô cấp cấp SARS-CoV-2 theo tình huống

Thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ thông tin cho sinh viên về dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 03/9/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 339/QĐ-ĐHL về việc thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ thông tin cho sinh viên về dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Bố trí chỗ ngồi sinh viên K41, K43 học kỳ II, năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng đã thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên về việc tiếp tục trở lại học tập. Nhà trường bố trí chỗ ngồi cố định cho sinh viên để thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch.

Bố trí chỗ ngồi sinh viên K42 học kỳ II, năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng đã thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên về việc tiếp tục trở lại học tập. Nay Nhà trường bố trí chỗ ngồi cố định cho sinh viên để thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch.

Thông báo về việc các lớp sinh viên tiếp tục vào học lại sau khi nghỉ vì Covid-19 (đợt tháng 5 năm 2020)

Thông báo về việc các lớp sinh viên tiếp tục vào học lại sau khi nghỉ vì Covid-19 (đợt tháng 5 năm 2020)

Thông báo về việc tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp chỉ đạo giáo viên cố vấn triển khai một số biện pháp sau:

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 09/3/2020 của các lớp sinh viên

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 09/3/2020 của các lớp sinh viên

Đảm bảo các biện pháp an toàn khi sinh viên vào học lại sau dịch Covid-19

Để đảm bảo các biện pháp an toàn khi sinh viên vào học lại sau dịch Covid-19 và có cơ sở báo cáo cho Ban chỉ đạo Đại học Huế, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp chỉ đạo giáo viên cố vấn và các lớp sinh viên tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch sau: Đường link sinh viên bắt buộc kê khai y tế: https://docs.google.com/forms/d/1zZGLOt2Jwu14KIoXt7JIGv2eFhWhPwElBg5eVShnMQc/edit