Thông báo về việc truy cập CSDL pháp lý tiếng anh trực tuyến miễn phí

Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng truy cập thử nghiệm miễn phí cơ sở dữ liệu điện tử Heinonline dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường

Thông tin đường dây nóng và lịch tiếp công dân Trường Đại học Luật

Thực hiện công văn số 150/ĐHH-TTPC, ngày 12/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế về đăng tải thông tin công tác tiếp công dân và đường dây nóng trên trang thông tin điện tử,Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo thời gian tiếp công dân và thông tin đường dây nóng như sau.

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ

Ngày 04/11/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế ban hành Thông báo số 131/TB-ĐHL về việc tiếp công dân định kỳ.

Học viện chính trị KV II thông báo tuyển dụng cán bộ tháng 7/2019

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo chủ trương tuyển dụng viên chức của Học viện Chính trị khu vực II như sau:

Thông báo về kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp Khóa 7 (2017-2019) tại Huế nhóm 1

Hồ sơ bảo vệ gồm có: 1. Đơn xin bảo vệ luận văn Thạc sĩ (theo mẫu tải từ website: http://hul.edu.vn). 2. Lý lịch khoa học (theo mẫu tải từ website: http://hul.edu.vn) có xác nhận của Phòng KHCN&MT – HTQT, kèm theo các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài (nếu có). 3. Phiếu xác nhận đã hoàn thành các thủ tục tài chính và thư viện. 4. Chứng nhận ngoại ngữ theo quy định (02 bản photo công chứng) 5. Thông tin về luận văn (02 bản: tiếng việt và tiếng anh) 6. 05 quyển luận văn đóng bìa theo quy định và 05 tóm tắt luận văn.