Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2021

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia " Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế- xã hội địa phương ở Việt Nam"

Tải file 

Các bài khác