Thông báo TKB học phần Luật công ty của các nước Asean (LKT3332) của Khóa 38 ngành Luật KT - CN TCKD

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp Khóa 38, ngành Luật Kinh tế, CN Tổ chức kinh doanh lịch học học phần Luật công ty của các nước Asean (LKT3332) do thầy thỉnh giảng Trần Văn Duy phụ trách. Chi tiết lịch học sinh viên xem trong tập tin đính kèm hoặc trong tài khoản tín chỉ.

TKB học phần: TBK_LuatCongTy_ASEAN

Các bài khác