Thông báo thời khóa biểu học phần Luật Kinh doanh bảo hiểm (LKT4132) của Khóa 38 ngành Luật Kinh tế - CN Hợp đồng

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Khóa 38 ngành Luật Kinh tế - CN Hợp đồng thời khóa biểu học phần Luật Kinh doanh bảo hiểm (LKT4132). Chi tiết lịch trình học tập sinh viên xem trong tập tin đính kèm sau: TKB_HK2_2017_2018_LuatKinhDoanhBH_GVTG_NguyenVanKy

Các bài khác