Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2017-2018 các lớp chính quy Khóa 38, 39, 40 và 41

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 38, 39, 40 và 41 thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2017-2018. Chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa:

 

* Khóa 38 (các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp):

 + Luật học (04 chuyên ngành - bắt đầu ngày 15/01/2018): TKB HK2 (2017-2018) Khóa 38 - Luật học

 + Luật Kinh tế (02 chuyên ngành - bắt đầu ngày 08/01/2018): TKB HK2 (2017-2018) Khóa 38 - Luật Kinh tế

 

* Khóa 39 (bắt đầu học từ ngày 08/01/2018):

 + Luật học: TKB HK2 (2017-2018) Khóa 39 - Luật học

 + Luật Kinh tế: TKB HK2 (2017-2018) Khóa 39 - Luật Kinh tế

 

* Khóa 40 (bắt đầu học từ ngày 22/01/2018):

 + Luật học: TKB HK2 (2017-2018) Khóa 40 - Luật học

 + Luật Kinh tế: TKB HK2 (2017-2018) Khóa 40 - Luật Kinh tế

 

* Khóa 41 (bắt đầu học từ ngày 08/01/2018):

 + Luật học: TKB HK2 (2017-2018) Khóa 41 - Luật học

 + Luật Kinh tế: TKB HK2 (2017-2018) Khóa 41 - Luật Kinh tế

 + Đối với các học phần tự chọn Khóa 41 - Ngành Luật (Học kỳ 2 năm học 2017-2018):

       + Danh sách sinh viên đăng ký theo lớp: Luật K41 - Danh sách đăng ký

       + Danh sách phân lớp học phần tự chọn: Luật K41 - Danh sách sinh viên các lớp tự chọn

       + Thời khóa biểu các học phần tự chọn: Luật K41 - Thời khóa biểu các lớp học phần tự chọn

       + Mỗi sinh viên phải kiểm tra đầy đủ 02 học phần tự chọn và lớp học phần tương ứng để đi học đúng Thời khóa biểu. Những sinh viên chưa đăng ký đủ 02 học phần tự chọn phải đăng ký với Phòng Đào tạo trước ngày 08/01/2018.

 

* Học phần Giáo dục thể chất các lớp Khóa 41 và Khóa 40: TKB_HK2_2017_2018_K40(TheDuc4)_K41(TheDuc2)

* Ghi chú:

- Sinh viên các Khóa kiểm tra lại danh sách học phần + TKB tương ứng của lớp mình và theo dõi TKB hàng tuần trong tài khoản tín chỉ để đi học đúng lịch.

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của trường (hul.edu.vn) và trang tín chỉ cá nhân (qlgd.hul.edu.vn) để cập nhật thông tin về kế hoạch học tập.

* Đối với những sinh viên muốn đăng ký học lại, học cải thiện cần lưu ý: 

  + Sinh viên phải đọc kỹ quy định về học lại/ học cải thiện. Nội dung chi tiết thông báo về quy định học lại, học cải thiện: Quy định - Học lại, cải thiện.

  + Sinh viên dựa vào TKB hiện tại của mình để đăng ký học ghép với lớp học phần đang được mở, tránh trùng TKB.

  + Thời gian đăng ký: từ lúc công bố thời khóa biểu đến hết tuần học thứ hai của học phần cần đăng ký học.

  + Mỗi sinh viên không được đăng ký học lại, học cải thiện quá 06 tín chỉ (hoặc 02 học phần)/học kỳ.

  + Mẫu đơn đăng ký học lại/học cải thiện, sinh viên tải tại đây: Mẫu đơn đăng ký học lại/Học cải thiện

 

Các bài khác