Thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2018-2019 các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42 (cập nhật TKB ngày 27/08/2018)

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42 thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2018-2019. Chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa:

 

1. Khóa 39 (năm 4 - bắt đầu học từ ngày 27/08/2018 - cập nhật TKB):

     + Luật học (05 chuyên ngành): TKB HK1 (2018-2019) Khóa 39 - Luật học

     + Luật Kinh tế (02 chuyên ngành): TKB HK1 (2018-2019) Khóa 39 - Luật Kinh tế

       + Lưu ý: bắt đầu từ ngày 03/09/2018, tất cả các lớp Khóa 39 sẽ bắt đầu đăng ký các học phần tự chọn. Danh sách học phần tự chọn và danh sách đăng ký, lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng Đào tạo để nhận.

2. Khóa 40 (năm 3 - bắt đầu học từ ngày 27/08/2018 - cập nhật TKB ngành Luật Kinh tế):

     + Luật học: TKB HK1 (2018-2019) Khóa 40 - Luật học

     + Luật Kinh tế: TKB HK1 (2018-2019) Khóa 40 - Luật Kinh tế

3. Khóa 41 (năm 2 - bắt đầu học từ ngày 01/10/2018):

     + Luật học: TKB HK1 (2018-2019) Khóa 41 - Luật học

     + Luật Kinh tế: TKB HK1 (2018-2019) Khóa 41 - Luật Kinh tế

          + TKB các học phần tự chọn: 2018_2019_HK1_K41_LKT_TKB_TuChon

          + Danh sách sinh viên các lớp học phần tự chọn: 2018_2019_1_K41_LKT_TuChon_DanhSachLop

4. Khóa 42 (năm 1 - bắt đầu học từ ngày 27/08/2018 - cập nhật số lớp ngành Luật - 8 lớp):

     + Luật học: TKB HK1 (2018-2019) Khóa 42 - Luật học

     + Luật Kinh tế: TKB HK1 (2018-2019) Khóa 42 - Luật Kinh tế

     + Lưu ý: bắt đầu từ ngày 03/09/2018, tất cả các lớp Khóa 42 sẽ bắt đầu đăng ký các học phần tự chọn. Danh sách học phần tự chọn và danh sách đăng ký, lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng Đào tạo để nhận.

 

5. Học phần Giáo dục thể chất các Khóa 42 (năm 1),  Khóa 41 (năm 2): TKB Thể dục 1 (K42), Thể dục 3 (K41)

 

6. Ghi chú:

- Sinh viên các Khóa kiểm tra lại danh sách học phần + TKB tương ứng của lớp mình và theo dõi TKB hàng tuần trong tài khoản tín chỉ để đi học đúng lịch. Sinh viên nào chưa có tài khoản hoặc quên mật khẩu đăng nhập liên hệ Phòng CTSV để được cấp lại. Đối với các lớp Khóa 42 (tuyển sinh năm 2018), đại diện lớp liên hệ Phòng CTSV để lấy danh sách tài khoản cho lớp mình.

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của trường (hul.edu.vn) và trang tín chỉ cá nhân (qlgd.hul.edu.vn) để cập nhật thông tin về kế hoạch học tập.

- Sinh viên tải Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý giáo dục tại địa chỉ sau: UIIS - Tài liệu HDSD - Dành cho sinh viên

 

7. Đối với những sinh viên muốn đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt cần lưu ý: 

  + Sinh viên dựa vào TKB hiện tại của mình để đăng ký học ghép với lớp học phần đang được mở, tránh trùng TKB.

  + Thời gian đăng ký: từ lúc công bố thời khóa biểu đến hết tuần học thứ hai của học phần cần đăng ký học.

  + Mỗi sinh viên không được đăng ký học lại, học cải thiện quá 06 tín chỉ (hoặc 02 học phần)/học kỳ.

  + Mẫu đơn đăng ký học lại/học cải thiện, sinh viên tải tại đây: Mẫu đơn đăng ký học lại/Học cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học lại, học cải thiện: Quy định - Học lại, cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học vượt: Quy định - Học vượt

 

Các bài khác