PGS.TS. Nguyễn Duy Phương - Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng.

 Điện thoại: 0914.006.857; 0543.946989

 Email: duyphuongluat@yahoo.com.vn

  Trực tiếp giúp Hiệu trưởng phụ trách các mảng công tác:

+ Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng kiến thức.

+ NCKH và khoa học công nghệ.

 

 

 

 

 

 

 

+ Công tác quản lý sinh viên.
+ Công tác Thanh tra, Pháp chế và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
+ Phụ trách công tác xuất bản giáo trình, tài liệu của Khoa.
+ Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức các hoạt động liên quan đến phong trào của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
+ Chi hội trưởng Chi hội thể thao Trường Đại học Luật.
+  Phụ trách các đơn vị
- Khoa Luật Luật Hành chính, Phòng KHCN-MT- HTQT
- Sinh hoạt chính quyền: Phòng KHCN – MT-HTQT 
 * Quá trình đào tạo và các công trình khoa học.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

·      Bằng đại học thứ nhất

Hệ đào tạo:    chính qui

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Huế

Ngành học:    Ngữ văn        

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 1990

·      Bằng đại học thứ 2:       

Ngành học:    Luật học                                            Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 1993

·      Bằng đại học thứ 3:

Ngành học:    Ngôn ngữ Anh                                 Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ Huế       

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 2014

2.      Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành:      Luật                            Năm cấp bằng: 2002

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Tiến sĩ chuyên ngành:       Luật                            Năm cấp bằng:2009

Nơi đào tạo: Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội

- Tên luận án: Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về công vụ của công chức hành chính trong giai đọan hiện nay.

3.      Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: giao tiếp thông thường

4.      Lý luận chính trị: Cao cấp

III. CÁC MÔN GIẢNG DẠY

-         Lý luận về nhà nước và pháp luật;

-         Luật hành chính;

-         Xây dựng văn bản pháp luật;

-         Công chức công vụ;

-         Luật khiếu nại, tố cáo;

-         Luật hành chính so sánh;

-         Luật tố tụng hành chính;

-         Quản lý nhà nước về kinh tế;

-         Phương pháp nghiên cứu khoa học luật.

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1991-1994

Đại học Tổng hợp Huế

Cán bộ giảng dạy

1995- 2001

Đại học Khoa Học Huế

Phó trưởng khoa Luật

2002- 2006

Đại học Khoa Học Huế

Cán bộ giảng

2007- 2008

Đại học Khoa Học Huế

Phó trưởng khoa Luật

2009- 2014

Khoa Luật, Đại học Huế

Phó Khoa trưởng khoa Luật

2015

Trường đại học Luật

Phó Hiệu trưởng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Vấn đề tài phán hành chính ở Việt Nam

Tháng 1/1998 -tháng 12/1998

Đề tài cấp cơ sở

Chủ trì

2

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính ở Thừa Thiên Huế từ năm 2001 đến năm 2004

Tháng 1/2006 -tháng 12/2007

Đề tài cấp Bộ

Chủ trì

3

Xây dựng mã ngành đào

tạo luật kinh tế

Tháng 1/2010

Tháng 12/2010

Đề tài cơ sở cấp trường

Chủ trì

4

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở Thừa Thiên Huế.

Tháng 1/2011

Tháng 12/2013

Đề tài  cấp Đại học Huế

Chủ trì

5

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình chính quyền không tổ chức hội đồng nhân dân huyện. MS: B11-24

Tháng 11/2010

Tháng 12/2011

 

Đề tài cấp bộ

Thành viên

6

Thực trạng và giả pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức các phường ở thành phố Huế

Tháng -01/2014

Tháng 12/2014

 

Đề tài cấp cơ sở

Chủ trì

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

Giáo trình, sách chuyên khảo

1

Giáo trình pháp luật đại cương

Đồng tác giả

NXb Đại học Huế.

2009

2

Tài liệu học tập Luật Hành chính Việt Nam

Tác giả

NXb Đại học Huế.

2009

3

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam phần 1

Tác giả

NXb Đại học Huế.

2010

4

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam phần 2

Tác giả

NXb Đại học Huế.

2010

5

Giáo trình Luật Hiến pháp phần 1

Chủ biên

NXb Đại học Huế.

2010

6

Giáo trình Luật Hiến pháp  phần 2

Chủ biên

NXb Đại học Huế.

2010

7

Giáo trình Luật Lao động phần 1

Chủ biên

NXb Đại học Huế.

2010

8

Giáo trình Luật Lao động phần 2

Chủ biên

NXb Đại học Huế.

2010

9

Văn Bản pháp luật

Tác giả

NXb Đại học Huế

2011

10

Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh

pháp luật về công vụ của công

chức ở Việt Nam

Tác giả

NXb Tư Pháp

2011

11

Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật

Tác giả

NXb Đại học Huế

2012

12

Giáo trình Luật khiếu nại tố cáo

Tác giả

NXb Đại học Huế

2013

13

Tài liệu hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp ngành luật

Tác giả

NXb Đại học Huế

2013

3. Bài báo khoa học

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

2000

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học khoa học - Đại học Huế.

2

Vài suy nghĩ về giải pháp xây dựng đội ngũ công chức ở Thừa Thiên Huế hiện nay

2003

Tạp chí Quản lý Nhà nước, (90), tr. 25-27.

3

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức cấp xã ở Thừa Thiên Huế

2006

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (6), tr. 39.

4

Để thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng công chức

2006

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (9), tr. 17, 18,25.

5

Mấy ý kiến trao đổi về quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật công vụ

2007

Tạp chí Tổ chức Nhà nước (8), tr. 15.

6

Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật công vụ của công chức hành chính ở nước ta hiện nay

2007

Tạp chí khoa học(6), Đại học Huế, tr. 111, tr. 120.

7

Bàn về khái niệm công chức

2009

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH.

8

Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại.

2009

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH.

9

Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về công vụ của công chức hành chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

2011

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH.

10

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực giải quyết khiếu nại về đất đai ở Thừa Thiên Huế

2011

Tạp chí Khoa học, ĐHH

11

Tìm hiểu về khái niệm công chức

2010

 

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH. NXb Đại học Huế.

12

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công chức ở nước ta hiện nay.

2010

 

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH. NXb Đại học Huế.

13

Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về công vụ của công chức hành chính trong giai đoạn hiện nay

2011

Tạp chí Kinh tế phát triển

14

 Giải pháp nâng cao hiệu lực giải quyết khiếu nại về đất đai ở Thừa Thiên Huế

2012

Tạp chí Thanh tra

15

Giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động

2013

Tạp chí NCLP

16

Hoàn thiện chế định pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất

 

2013

Tạp chí pháp luật phát triển

17

Giải quyết yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán trong hợp đồng dân sự và thương mại ở Việt Nam

2013

Tạp chí dân chủ & Pháp luật

18

Bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp trong hoạt động ban hành văn bản pháp luật

 

2014

Tạp chí NCLP

19

Kiến nghị hoàn thiện Luật thi hành án dân sự

2014

Tạp chí NCLP

20

Giải quyết khiếu nại - Một phương thức bảo đảm quyền con người

11/2012

Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hội thảo những vấn đề lý luận và thực tiển về quyền dân sự, kinh tế, văn hóa -xã hội.

21

Vai trò của Luật sư trong việc bảo vệ quyền con người qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế

 

2013

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Hội thảo về vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền con người

22

Hoàn thiện pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

2014

Tạp chí dân chủ & Pháp luật

23

Hoàn thiện qui định về thẩm quyền giải quyết kinh doanh thương mại của tòa án.

Số 01

2015

Tạp chí NCLP

24

Hoàn thiện các qui định về quyền kiểm sát của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.

Số 03

2015

Tạp chí pháp luật7& phát triển

25

Phạm vi điều chỉnh và thẩm quyền ban hành quyết định hành chính trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính

1/2015

Tạp chí NCLP

26

Hoàn thiện các qui định về ủy quyền trong Tố tụng dân sự

9/2015

Tạp chí NCLP

4. Hướng dẫn NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS

TT

Họ tên NCS

hoặc HVCH

Đối tượng

Trách nhiệm

Thời gian

hướng dẫn

từ .......đến......

Cơ sở

đào tạo

Năm đã

bảo vệ

NCS

HV

Chính

Phụ

1

Đào Mai Hường

 

+

+

 

9/2010 -12/2010

Học viện Chính trị - HCQG Hồ Chí Minh

2010

2

Nguyễn Thị Nữ

 

+

+

 

12/2011- 05/2012

Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội.

2012

3

Nguyễn Thanh Mộng

 

+

+

 

12/2011 -5/2012

Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội.

 2012

4

Ngô Khắc Ngọc

 

+

+

 

7/2012 -04/2013

Học viện chính trị

2013

5

Nguyễn Quang Chung

 

+

+

 

7/2012-

04/2013

Học viện chính trị

2013

6

Nguyễn Đức Hoan

 

+

 

 

11/2014- 6/2015

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

6/2015

7

Phạm Tuấn Hùng

 

+

+

 

11/2014- 6/2015

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

6/2015

8

Trần Đình Hùng

 

+

+

 

11/2014- 6/2015

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

6/2015

9

Hồ Thị Vân Anh

+

 

+

 

 

Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

Các bài khác