Kỷ yếu Tọa đàm Khoa học: "Chế định pháp nhân trong dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi"

Tài liệu kỷ yếu buổi Tọa đàm khoa học: “Chế định pháp nhân trong Dự thảo BLDS sửa đổi” do các bộ môn Luật Dân sự, Luật HC-HP và Trung tâm NC QCN-QCD  của Khoa Luật - Đại học quốc gia phối hợp tổ chức  ngày 27 tháng 03 năm 2015 dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên quan tâm.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tải file

Các bài khác