Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc gia về TPP

Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo về Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia do Ban Kinh tế Trung ương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, bạn đọc quan tâm xem tại file đính kèm.

Tải file Kỷ yếu Hội thảo TPP:   KỶ YẾU

Các bài khác