Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2019 – 2020

Trường Đại học Luật (Đại học Huế) tổ chức "Tuần sinh hoạt Công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2019 – 2020 (từ ngày 19/08/2019 đến ngày 23/08/2019). Tham gia lớp học, gồm tất cả sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế hệ chính quy đang học tại Trường.

Thông qua “Tuần sinh hoạt Công dân – học sinh, sinh viên”, các báo cáo viên đã phổ biến đến sinh viên những nội dung cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: (1) Quán triệt những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV; (2) Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/03/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục; (3) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV; Các chế độ chính sách của HSSV; Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội. Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ GDĐT và Nhà trường ban hành; Một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2019- 2020; (4) Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn hóa học đường; tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể do nhà trường tổ chức; (5) Tuyên truyền cho sinh viên về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện thực hiên theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; (6) Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của sinh viên và viết thu hoạch.

Trên cơ sở các nội dung đã phổ biến, sinh viên trao đổi, thảo luận, nói lên những tâm tư, nguyện vọng, trách nhiệm công dân, tri thức sinh viên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Kết thúc Tuần sinh hoạt, 100% sinh viên viết bài thu hoạch theo quy định.

Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục.

 

Các bài khác