Thông báo về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN năm 2019 

Xem chi tiết ở file đính kèm

 

Thông báo

Mẫu đề xuất

Các bài khác