Công văn về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh (Đắc Nông) năm 2018

Thực hiện Công văn số 978/ĐHH-KHCNMT ngày 20/7/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc đề xuất, đặt hàng bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2019 của tỉnh Đắk Nông. Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa, Trung tâm như sau:

1. Trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi đến cán bộ của đơn vị mình đề xuất bổ sung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 của tỉnh Đắk Nông. Định hướng đề xuất, đặt hàng theo nội dung Công văn số 395/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (đính kèm).

Xem chi tiết ở file đính kèm

Công văn 395 của tỉnh Đắc Nông

Các bài khác