Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ tư,
04/08/2021
08:00

* Họp lấy ý kiến thống nhất về mục tiêu CĐR, Chương trình Đào tạo và mẫu đề cương chi tiết. (Từ 08 giờ -09 giờ 30)

Thành viên 02 nhóm và Tổ BĐCLGD. Nhóm trưởng phân công trình bày powerpoint ngành Luật và Ngành Luật Kinh tế.

* Đầu mối: Phòng Đào tạo

Phòng Hội thảo Nhà A1
09:30

* Tập huấn đối sánh các hoạt động của Trường trên cơ sở tham chiếu tiêu chí BĐCLGD và cải tiến chất lượng. (Từ 09 giờ 30 -11 giờ 00)

* Theo danh sách số 360/DS-ĐHL ngày 02/8/2021 của Hiệu trưởng.

- Nhóm 1: Trực tiếp

- Nhóm 2: Trực tuyến, theo đường link: (meet.google.com/dfg-hqcq-owq)

- Đầu mối: Ông Huỳnh Tây và Tổ Thư ký.

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ năm,
05/08/2021
08:00

* ĐHH: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học xét tuyển học bạ và phương thức tuyển sinh riêng (Đợt 2)

(Họp trực tuyến tại địa chỉ: https://meet.google.com/wwa-ohay-eeu)

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Họp trực tuyến tại địa chỉ: https://meet.google.com/wwa-ohay-eeu
15:00

* Họp Tổ rà soát hồ sơ tổng kết đánh giá viên chức, NLĐ và xét đề xuất thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021

Tổ rà soát theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHL ngày 23/7/2021 của Hiệu trưởng.

Phòng họp Nhà A1
Thứ sáu,
06/08/2021
14:30

* Hội nghị tổng kết đánh giá viên chức, NLĐ và xét đề xuất thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021

Theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHL ngày 08/10/2020 và Quyết định bổ sung thành viên số 699/QĐ-ĐHL ngày 29/12/2020 của Hiệu trưởng.

Phòng Hội thảo Nhà A1
16:00

* Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật

Các đồng chí Đảng ủy viên

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ bảy,
07/08/2021
08:00

* ĐHH: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đông.

(hình thức trực tuyến)

* Đại học Huế:

- Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 586/QĐ-ĐHH ngày 17/5/2021 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ban ĐT&CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.

* Trường Đại học Luật: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.

* Nghiên cứu sinh.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
14:00

* Tập huấn về Chương trình Đào tạo theo Thông tư 08, TT 17. (Chiều thứ Bảy và cả ngày Chủ Nhật)

* Các tài liệu chuyển cho các thành viên dự họp qua hệ thống Email công vụ trước 01 ngày (hạn chế in ấn đảm bảo an toàn)

Theo danh sách triệu tập số 359/TB-ĐHL ngày 30/7/2021 của Hiệu trưởng.

 

 

 

Phòng Hội thảo Nhà A1