Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ năm,
16/04/2020
08:00

* Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Có kế hoạch bố trí thời gian cụ thể theo các đơn vị kèm theo)

* Đại học Huế:

- Đại diện Ban Giám đốc;

- Thành viên Tổ công tác theo các quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

* Trường Đại học Luật: Toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn (danh sách  các đơn vị)

Hội trường Nhà E (Tầng 1), Trường Đại học Luật, ĐHH