Thông tin về "Chương trình Học bổng phát triển nguồn Nhân lực (JDS)"

Phòng KHCN&HTQT - Trường Đại học Luật, Đại học Huế trân trọng giới thiệu thông tin về Chương trình Học bổng phát triển nguồn Nhân lực (JDS). 
 
Học bổng JDS là học bổng Thạc sĩ toàn phần 2 năm tại các trường ĐH của Nhật Bản (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) hướng đến các đối tượng (biên chế hoặc hợp đồng) là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước và các giảng viên tại các trường ĐHCĐ công lập ở Việt Nam.
 
Thông tin cụ thể về đối tượng, cách thức đăng ký được công khai trên trang web : https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html và được nêu trong file đính kèm.
Các bài khác