Quyết định về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Ngày 29/12/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 186/QĐ-ĐHL về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ chính quy. Sinh viến liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để nhận học bổng (054.3946994).

Click vào đường dẫn sau để xem danh sách:

http://hul.edu.vn/vanban/detail/Quyet-dinh-ve-viec-xet-cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-I-nam-hoc-2016-2017-137/

Các bài khác