Quy định về học bổng khuyến khích học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

Ngày 18/10/2016, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số1336/QĐ-ĐHH về việc quy định học bổng khuyến khích học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế, nội dung như sau:

Click file đính kèm để xem

Đính kèm:
Các bài khác