Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017(Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 17h00' ngày 30/05/2017 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội cho sinh viên. Riêng các lớp Luật K40 và Luật Kinh tế 40 đang chờ điểm cập nhật vào phần mềm quản lý giáo dục nên sẽ cấp học bổng khuyến khích học tập sau (Sẽ có thông báo trên trang Web của trường).

Điểm TBC học tập để nhận học bổng các lớp như sau:

+ Luật K37: Từ 8.67 đến 9.00

+ Luật Kinh tế K37: Từ 8.45 đến 8.63

+ Luật K38: Từ 8.14 đến 8.79

+ Luật Kinh tế K38:  Từ 8.33 đến 9.01

+ Luật K39: Từ 8.14 đến 8.80

+ Lớp Luật Kinh tế K39: Từ 8.29 đến 9.12

1. Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập: /upload/file/hb-kk-hki1(16-17)-.xlsx

2. Danh sách sinh viên nhận học bổng trợ cấp xã hội: /upload/file/hb-tcxh-hki1(16-17)-.xlsx

 

Các bài khác