Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày 24/04/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 188,192,193/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.

Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Ô.Long: 093581725) trước 17h00' ngày 07/04/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên.

Rà soát danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được nhận học bổng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 25/03/2019 (Ô.Long: 0935812725) nếu có sai sót để điều chỉnh. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp cho sinh viên.

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày 30/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 632,633,634/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ với với Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.

Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019(Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (SĐT:0234.3946.995)) trước 11h00' ngày 24/11/2018 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT, học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với SV kh.tật học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ngày 17/5/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 243, 244, 245, 246/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên kh.tật học kỳ II năm học 2017 - 2018.

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên(Ô.Long SĐT:0935812725) trước 11h00' ngày 02/05/2018 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.

Quyết định về việc xét cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc xét cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền trợ cấp xã hội vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998).

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền hỗ trợ chi phí học tập vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998). Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 2946998)..

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền học bổng vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998).