Thông báo về việc điều chỉnh TKB các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp Khóa 39, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh TKB các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp Khóa 39, học kỳ 2 năm học 2018-2019. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tuần ngày 25/02/2019. Chi tiết về việc thay đổi TKB, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

* Thời khóa biểu các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp: 2018_2019_HK2_K39_DieuChinh_20190222

Các bài khác