Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại Học kỳ I năm học 2020-2021 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thực hiện kế hoạch Học kỳ I năm học 2020-2021, Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy Khóa 41, 42, 43 một số nội dung về đăng ký học lại, học cải thiện như sau:

1. Quy định về đăng ký học lại, học cải thiện

- Sinh viên có học phần bị điểm F phải đăng ký học lại.

- Sinh viên có học phần bị điểm D được đăng ký học cải thiện.

- Việc học lại hay học cải thiện phải đăng ký học trong học kỳ tiếp theo (bố trí vào khóa sau hoặc tổ chức lớp riêng nếu đủ số lượng từ 20 sinh viên trở lên). Quy định này áp dụng cho cả sinh viên học kỳ cuối.

- Sinh viên phải căn cứ vào thời khóa biểu học tập của mình để đăng ký học lại, học cải thiện vào các học phần có thời gian học phù hợp, tránh trùng lịch.

- Mỗi sinh viên được đăng ký không quá 06 tín chỉ hoặc 02 học phần trong một học kỳ.

2. Thời gian và địa điểm đăng ký học lại, học cải thiện

- Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện theo mẫu đơn (tải tại trang web của trường – hul.edu.vn, mục Văn bản/Đào tạo) và nộp tại Phòng Đào tạo.

- Thời gian nộp đơn tính từ lúc công bố chính thức Thời khóa biểu cho đến hết tuần học thứ hai của học phần cần đăng ký học lại, học cải thiện.

Lưu ý: sau thời gian kể trên ứng với từng học phần, Phòng Đào tạo sẽ không tiếp nhận bất kỳ đơn đăng ký học lại, học cải thiện nào đối với học phần đó.

Các bài khác