Thời khóa biểu Khóa 44 hệ đào tạo chính quy HK1 năm học 2020-2021

Sinh viên Khóa 44 sau khi xem danh sách lớp thì theo lịch học sau. Thời gian bắt đầu đối với các lớp Khóa 44:

- Luật 44C, Luật 44D, Luật 44E, Luật KT 44C, Luật KT 44D bắt đầu từ ngày 19/10/2020

- Luật 44G, Luật KT 44E, Luật KT 44G bắt đầu từ ngày 16/10/2020 (thứ 2 thứ 3 sinh hoạt đầu khóa được nghỉ học văn hóa, thứ 4 học lại bình thường theo TKB)

Mọi thông tin chi tiết sinh viên có thể liên hệ P. ĐT: 0913.244.478 - 0935.244.47 (Thầy Cát)

Phòng Đào tạo thông báo TKB các lớp Khóa 44 học kỳ 1 năm học 2020-2021:

Khóa 44 ngành Luật: http://bit.ly/LUAT44

Khóa 44 ngành Luật Kinh tế: https://bit.ly/3odNy03

Các bài khác