Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2019-2020 các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43 thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2019-2020. Chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa:

------------------------------------------

1. Khóa 40 (năm 4 - bắt đầu học từ ngày 06/01/2020):

     + Luật học (05 chuyên ngành): http://bit.ly/TKB_K40LUAT

     + Luật Kinh tế (02 chuyên ngành): http://bit.ly/TKB_K40LKT

      + Lưu ý: đối với học phần mời thỉnh giảng thuộc Ngành Luật - CN Luật Hành chính, Ngành Luật Kinh tế - CN Hợp đồng, Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau khi có TKB chính thức của giảng viên thỉnh giảng.

2. Khóa 41 (năm 3 - bắt đầu học từ ngày 06/01/2020):

     + Luật học: http://bit.ly/TKB_K41LUAT

     + Luật Kinh tế: http://bit.ly/TKB_K41LKT

3. Khóa 42 (năm 2 - bắt đầu học từ ngày 03/02/2020):

     + Luật học: http://bit.ly/TKB_K42LUAT

     + Luật Kinh tế: http://bit.ly/TKB_K42LUATKT

4. Khóa 43 (năm 1 - bắt đầu học từ ngày 06/01/2020):

     + Luật học: http://bit.ly/TKB_K43LUAT

               * TKB các học phần tự chọn, Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau khi có TKB chính thức của giảng viên.

     + Luật Kinh tế: http://bit.ly/TKB_K43LKT

5. Học phần Giáo dục thể chất các Khóa 43 (năm 1),  Khóa 42 (năm 2):

Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau khi có TKB chính thức của Khoa GCTD.

--------------------------------------

6. Ghi chú

- Sinh viên các Khóa kiểm tra lại danh sách học phần + TKB tương ứng của lớp mình và theo dõi TKB hàng tuần trong tài khoản tín chỉ để đi học đúng lịchSinh viên nào chưa có tài khoản hoặc quên mật khẩu đăng nhập liên hệ Phòng CTSV để được cấp lại.

Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của trường (hul.edu.vn) và trong trang tín chỉ cá nhân (qlgd.hul.edu.vn) để cập nhật kịp thời thông tin về kế hoạch và thời gian biểu học tập.

- Sinh viên tải Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý giáo dục tại địa chỉ sau: UIIS - Tài liệu HDSD - Dành cho sinh viên

7. Đối với những sinh viên muốn đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt cần lưu ý: 

  + Sinh viên dựa vào TKB hiện tại của mình để đăng ký học ghép với lớp học phần đang được mở, tránh trùng TKB.

  + Thời gian đăng ký: từ lúc công bố thời khóa biểu đến hết tuần học thứ hai của học phần cần đăng ký học.

  + Mẫu đơn đăng ký học lại/học cải thiện, sinh viên tải tại đây: Mẫu đơn đăng ký học lại/Học cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học lại, học cải thiện: Quy định - Học lại, cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học vượt: Quy định - Học vượt

Các bài khác