Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại Học kỳ I năm học 2020-2021 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thực hiện kế hoạch Học kỳ I năm học 2020-2021, Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy Khóa 41, 42, 43 một số nội dung về đăng ký học lại, học cải thiện

Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất

Về việc tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 học phần Giáo dục thể chất

Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại trực tuyến các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2019-2020

Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy về việc đăng ký mở lớp học lại, học cải thiện trong Học kỳ 3, năm học 2019-2020