Thông báo tổ chức hướng dẫn sinh viên K43 đăng ký học phần tự chọn năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy K43 về việc tổ chức hướng dẫn đăng ký học phần tự chọn năm học 2019 - 2020