Thông báo Kế hoạch bảo vệ luận văn cho Học viên Khóa 4 quá hạn

Danh sách học viên bảo vệ quá hạn gồm có

1.  Lê Việt Hùng - K4 nhóm 1 tại Huế

2. Phạm Phú Quốc - K4 nhóm 1 tại Huế

3. Vũ Thị Thanh Dung - K4 nhóm 2 tại Huế

4. Trần Thùy Dương - K4 nhóm 2 tại Huế

5. Nguyễn Thị Dạ Thảo - K4 nhóm 2 tại Huế

6. Trần Vĩnh - K4 nhóm 2 tại Huế

7. Nguyễn Đức Tình - K4 tại Nghệ An

Các bài khác