Giới thiệu Khoa Luật Hành chính 2018

I. Thông tin đơn vị

 •                Tên đơn vị: KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH
 •                Địa chỉ: Tòa nhà A - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế
 •                Điện thoại:
 •               Email:                  khoaluathanhchinh@hul.edu.vn

II. Giới thiệu chung về Khoa Luật Hành chính

Khoa Luật Hành chính, tiền thân là Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu mới hình thành Khoa Luật - Đại học Huế. Ngày 03 tháng 3 năm 2015, với quyết định thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế, bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước đã được nâng cấp thành Khoa Luật Hành chính. Khoa được chia thành 03 bộ môn gồm bộ môn Lý luận - Lịch sử, bộ môn Hiến pháp, bộ môn Hành chính, được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần bắt buộc và học phần có định hướng trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Ban chủ nhiệm khoa

a.Trưởng Khoa:

 • Họ và tên: LÊ THỊ NGA 
 • Năm sinh: 1968
 • Học hàm/học vị: Tiến Sỹ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận Nhà nước và pháp luật; Lịch sử Nhà nước và pháp luật; Quản lý xung đột 
 • Điện thoại: 0903.577136
 • Email: ngalt@hul.edu.vn

b. Phó Khoa

 • Họ và tên: ĐẶNG CÔNG CƯỜNG
 • Năm sinh:
 • Học hàm/học vị: Tiến Sỹ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hiến pháp, Hiến pháp tư sản, Quyền con người
 • Điện thoại: 0985.555612
 • Email: cuongdc@hul.edu.vn

2. Trưởng, phó bộ môn trực thuộc:

 • Họ và tên: MAI THỊ DIỆU THÚY
 • Năm sinh: 1980
 • Học hàm/học vị: Thạc Sỹ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận Nhà nước và pháp luật; Lịch sử Nhà nước và pháp luật
 • Điện thoại: 0914.147443
 • Email: thuymtd@hul.edu.vn

 

 • Họ và tên: BÙI THỊ THUẬN ÁNH
 • Năm sinh: 1986
 • Học hàm/học vị: Thạc Sỹ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hành chính
 • Điện thoại: 0166.4675469
 • Email: anhbtt@hul.edu.vn

 

 

 • Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG
 • Năm sinh:
 • Học hàm/học vị: Thạc Sỹ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hiến pháp 
 • Điện thoại: 0906.416371
 • Email: phuongnth@hul.edu.vn


IV. Công tác đào tạo

Các học phần do khoa Luật Hành chính phụ trách, bao gồm: 

a. Các học phần chính: Lý luận về Nhà nước và pháp luật 1 và 2; Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới; Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam; Hiến pháp Tư sản; Luật Hiến pháp 1 và 2; Luật Hành chính; Luật Tố tụng Hành chính; Xây dựng văn bản pháp luật.

b. Các chuyên đề: Quản lý xung đột; Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật; Công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch; Công tác hộ tịch; Luật sư và tư vấn pháp luật; Cải cách Hành chính; Khiếu nại tố cáo; Luật Hành chính so sánh; Pháp luật phòng, chống tham nhũng

V. Nghiên cứu khoa học – Hợp tác phát triển

Giới thiệu tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, năm thực hiện( không giới hạn thời gian):

 

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm thực hiện

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3