Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất

Về việc tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 học phần Giáo dục thể chất

Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại trực tuyến các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2019-2020

Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy về việc đăng ký mở lớp học lại, học cải thiện trong Học kỳ 3, năm học 2019-2020

Thời khóa biểu học phần tự chọn HK2 2019-2020 Ngành Luật Khóa 43

Phòng ĐT thông báo thời khóa biểu các học phần tự chọn HK2 2019-2020 ngành Luật Khóa 43 Sinh viên các lớp theo dõi và thực hiện

Thời khóa biểu HK2 2019-2020 (Sinh viên chính quy dài hạn). Thời gian áp dụng kể từ ngày 7/5/2020

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật SĐT: 0913 244 478 (Mr.Cát)

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên Khóa K40 hệ đào tạo chính quy dài hạn

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên Khóa K40 hệ đào tạo chính quy dài hạn. Sinh viên đọc kỹ thông báo và làm theo hướng dẫn. Nếu có gì thắc mắc thì có thể liên hệ qua các đầu mối trong thông báo

Triển khai đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Luật

Nhằm thực hiện việc triển khai giảng dạy trực tuyến áp dụng trong toàn trường. Đồng thời, để việc giảng dạy và học tập không bị ảnh hưởng quá nhiều do tác động của dịch bệnh Covid - 19

Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2019-2020 các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43 thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2019-2020. Chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa