Nội dung tìm kiếm          
STT   Tên văn bản Ngày ban hành    Người ký   Tập tin
1 Mẫu đơn xin cấp bản sao văn bằng 26/02/2019    Phòng Đào tạo   Tải về
2 Mẫu đơn đăng ký học lại 31/08/2017    Phòng Đào tạo   Tải về
3 Mẫu đơn đăng ký học cải thiện 31/08/2017    Phòng Đào tạo   Tải về
4 Quy định về học vượt tiến độ và Mẫu đơn đăng ký 10/05/2017    Phòng Đào tạo   Tải về
5 UIIS - Tài liệu HDSD - Dành cho cán bộ - giảng viên 01/03/2017    Phòng Đào tạo   Tải về
6 UIIS - Tài liệu HDSD - Dành cho sinh viên 01/03/2017    Phòng Đào tạo   Tải về
7 Mẫu 1 - Giấy đề xuất đổi lịch dạy (Áp dụng trong trường hợp 2 giảng viên thay đổi lịch cho nhau) 26/08/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
8 Mẫu 2 - Giấy đề xuất đổi lịch dạy (Áp dụng trong trường hợp giảng viên thay đổi lịch với Ban cán sự của lớp học phần) 26/08/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
9 Mẫu 3 - Giấy đăng ký dạy bù 26/08/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
10 Mẫu 4 - Giấy báo cho Lớp học phần nghỉ học 26/08/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
11 Mẫu đơn xin hoãn tốt nghiệp 25/07/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
12 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp 25/07/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
13 Mẫu phiếu đăng ký làm bằng tốt nghiệp đại học 25/07/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
14 Biểu mẫu thống kê giờ giảng 30/05/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
15 Mẫu phiếu điều chỉnh điểm học phần 06/05/2016    Phòng Đào tạo   Tải về
16 Mẫu đơn đăng ký học phần (dành cho sinh viên học song song 2 chương trình/chuyển trường) 04/05/2016    Phòng Đào tạo   Tải về