Chương trình đào tạo ngành Luật theo học chế tín chỉ

(Áp dụng từ năm học 2013-2014)

Số

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

SỐ

TÍN CHỈ

DỰ KIẾN KH

GD

A

 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

 

I

 Các học phần lý luận chính trị (10 TC)

10

 

1

CTR1015

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

HK2

2

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

HK4

3

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

HK3

II

 Khoa học tự nhiên  (3 TC )

3

 

4

TIN1013

 Tin học đại cương

3

HK1

III

 Khoa học xã hội và nhân văn  (22 TC )

22

 

III.1

Các học phần bắt buộc (22 TC)

22

 

5

LUA1032

 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

2

HK1

6

LUA1082

 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

2

HK2

7

LUA1062

 Hiến pháp tư sản

2

HK1

8

LUA1042

 Lý luận nhà nước và pháp luật 1

2

HK1

9

LUA1052

 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

2

HK2

10

LUA1072

 Văn bản pháp luật

2

HK6

11

XHH1012

 Xã hội học đại cương

2

HK2

12

LIS1012

 Lịch sử văn minh thế giới

2

HK1

13

LIS1022

 Văn hóa Việt nam đại cương

2

HK1

14

TLH1012

 Tâm lý học đại cương

2

HK2

15

CTR1052

 Lôgic học

2

HK2

IV

Ngoại ngữ không chuyên: Chứng chỉ B1 theo chuẩn Châu Âu & Ngoại ngữ khác theo quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

 

 

V

GDTC

Giáo dục thể chất  (học trong 5 Học kỳ)

 

 

VI

GDQP

Giáo dục quốc phòng  (học trong 5 Tuần lễ)

 

 

B

 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

 

VII

 Kiến thức cơ sở của khối ngành (11 TC)

11

 

16

LUA2012

Luật hiến pháp 1

2

HK2

17

LUA2022

Luật hiến pháp 2

2

HK3

18

LUA2032

Luật học so sánh

2

HK4

19

LUA2043

Luật hành chính

3

HK2

20

LUA2052

Luật Tố tụng hành chính

2

HK3

VIII

 Kiến thức ngành (47 TC)

47

 

21

LUA3013

Luật hình sự 1

3

HK3

22

LUA3022

Luật hình sự 2

2

HK4

23

LUA3033

Luật dân sự 1

3

HK3

24

LUA3042

Luật dân sự 2

2

HK4

25

LUA3052

Luật hôn nhân và gia đình

2

HK4

26

LUA3063

Luật tố tụng hình sự

3

HK5

27

LUA3073

Luật thương mại 1

3

HK4

28

LUA3082

Luật thương mại 2

2

HK5

29

LUA3093

Luật lao động

3

HK5

30

LUA3102

Luật tài chính

2

HK5

31

LUA3112

Luật ngân hàng

2

HK6

32

LUA3122

Luật đất đai

2

HK5

33

LUA3132

Luật môi trường

2

HK5

34

LUA3143

Luật tố tụng dân sự

3

HK6

35

LUA3152

Công pháp quốc tế 1

2

HK6

36

LUA3162

Công pháp quốc tế 2

2

HK6

37

LUA3173

Tư pháp quốc tế

3

HK6

38

LUA3182

Luật thương mại quốc tế

2

HK6

39

LUA4232

Tội phạm học

2

HK6

40

LUA4452

Thực hành nghề nghiệp

2

HK7

IX

 Kiến thức chuyên ngành (18 TC)

18

 

IX.1.1

 Chuyên ngành Luật Dân sự

18

 

 

a

Học phần bắt buộc

12

 

[IX.1.1].41

LUA4222

Pháp luật sở hữu trí tuệ

2

HK7

[IX.1.1].42

LUA4462

Pháp luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng

2

HK7

[IX.1.1].43

LUA4472

Giải quyết án hôn nhân gia đình

2

HK7

[IX.1.1].44

LUA4482

Pháp luật về bình đẳng giới

2

HK7

[IX.1.1].45

LUA4492

Thi hành án dân sự

2

HK7

[IX.1.1].46

LUA4362

Giải quyết tranh chấp đất đai

2

HK7

IX.1.2

 Chuyên ngành Luật Hành chính-Nhà nước

18

 

 

a

Học phần bắt buộc

12

 

[IX.1.2].41

LUA4142

Hoạt động công chứng, chứng thực

2

HK7

[IX.1.2].42

LUA4022

Công tác hộ tịch

2

HK7

[IX.1.2].43

LUA4032

Quản lý xung đột

2

HK7

[IX.1.2].44

LUA4042

Luật khiếu nại, tố cáo

2

HK7

[IX.1.2].45

LUA4052

Công chức, công vụ

2

HK7

[IX.1.2].46

LUA4532

Pháp luật về quyền con người

2

HK7

IX.1.3

  Chuyên ngành Luật Kinh tế - Quốc tế

18

 

 

a

Học phần bắt buộc

12

 

[IX.1.3].41

LUA4592

Pháp luật an sinh xã hội

2

HK7

[IX.1.3].42

LUA4422

Pháp luật quy hoạch sử dụng đất

2

HK7

[IX.1.3].43

LUA4312

Pháp Luật cạnh tranh

2

HK7

[IX.1.3].44

LUA4322

Luật kinh tế quốc tế

2

HK7

[IX.1.3].45

LUA4332

Pháp luật thị trường chứng khoán

2

HK7

[IX.1.3].46

LUA4342

Luật đầu tư

2

HK7

IX.1.4

 Chuyên ngành Luật Hình sự 

18

 

 

a

Học phần bắt buộc

12

 

[IX.1.4].41

LUA4152

Lý luận định tội danh

2

HK7

[IX.1.4].42

LUA4162

Khoa học điều tra hình sự

2

HK7

[IX.1.4].43

LUA4282

Giám định pháp y

2

HK7

[IX.1.4].44

LUA4292

Tâm lý học tư pháp

2

HK7

[IX.1.4].45

LUA4272

Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự

2

HK7

[IX.1.4].46

LUA4242

Luật thi hành án hình sự

2

HK7

IX.2

 

Kiến thức tự chọn cho cả 04 chuyên ngành (chọn 6 trong các tín chỉ sau)

6/22

 

47

LUA4082

Hương ước và quy ước trong quản lý cộng đồng

2

HK7

48

LUA4092

Hoàn thiện bộ máy nhà nước

2

HK7

49

LUA4132

Luật hành chính so sánh

2

HK7

50

LUA4382

Luật quốc tế về môi trường

2

HK7

51

LUA4402

Pháp luật về thị trường lao động

2

HK7

52

LUA4512

Pháp luật về giám sát tài chính

2

HK7

53

LUA4242

Kỹ năng của luật sư trong tố tụng hình sự

2

HK7

54

LUA4522

Giám định pháp y tâm thần

2

HK7

55

LUA4442

Bảo vệ quyền con người trong Luật dân sự

2

HK7

56

LUA4652

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

2

HK7

57

LUA4662

Luật hợp đồng so sánh

2

HK7

C

 THỰC TẬP, KIẾN TẬP

5

 

58

LUA3194

Kiến tập (Niên luận)

3

HK6

59

LUA4432

Thực tập tốt nghiệp

2

HK8

D

 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP, THI TỐT NGHIỆP

 

 

60

LUA4447

Khoá luận tốt nghiệp

7

HK8

61

 

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7

HK8

61.1

 

Chuyên ngành Luật Dân sự

7

 

[61.1].1

LUA4642

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

2

HK8

[61.1].2

LUA4433

Thị trường bất động sản

3

HK8

[61.1].3

LUA4212

Giải quyết các trường hợp thừa kế

2

HK8

61.2

 

Chuyên ngành Luật Hành chính-Nhà nước

7

HK8

[D.II.2].1

LUA4062

Nhà nước pháp quyền và dân chủ xã hội chủ nghĩa

2

HK8

[D.II.2].2

LUA4072

Cải cách hành chính

2

HK8

[D.II.2].3

LUA4013

Luật tổ chức tòa án,VKS, Luật sư

3

HK8

61.3

 

Chuyên ngành Luật Kinh tế- Quốc tế

7

HK8

[D.II.3].1

LUA4612

Pháp luật bảo đảm tiền vay

2

HK8

[D.II.3].2

LUA4622

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

2

HK8

[D.II.3].3

LUA4633

Pháp luật cộng đồng Asean

3

HK8

61.4

 

Chuyên ngành Luật Hình sự

7

HK8

[D.II.4].1

LUA4532

Luật Hình sự một số nước trên thế giới

2

HK8

[D.II.4].2

LUA4502

Khoa học kỹ thuật hình sự

2

HK8

[D.II.4].3

LUA4513

Chứng cứ và chứng minh trong Tố tụng hình sự

3

HK8

 

 

                                                               Tổng số

123

 

 

Các bài khác