Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế theo học chế tín chỉ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Áp dụng từ năm học 2020-2021)

 

Các bài khác