Thông báo về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau khi sinh viên vào học lại

Để đảm bảo an toàn cho sinh viên vào học lại sau dịch Covid-19; Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, Trung tâm thực hành Luật và Khởi nghiệp chỉ đạo giáo viên cố vấn triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch sau;

Click vào file đính kèm để xem nội dung phòng, chống và tải về.

Đính kèm:
 scan0003.pdf (505.35 KB)
Các bài khác