Thông báo lịch trình học tập từ ngày 09/3/2020 của các lớp sinh viên

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 09/3/2020 của các lớp sinh viên

Căn cứ Công văn 1770/UBND-GD ngày 08/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chóng dịch Covid-19 và tình hình thực tế, Hiệu trưởng thông báo lịch trình học tập đối với sinh viên K41, K42, K43 từ ngày 09/3/2020 như sau

1. Tuần 2, từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020: Tiếp tục học trực tuyến, kết hợp nhiều phương thức khác để học một số học phần, đảm bảo lịch trình học tập.

2. Tuần 3, từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020: Căn cứ vào diễn biến cụ thể sẽ có thông báo sau, tinh thần các nhóm lớp tiếp tục học trực tuyến như thông báo.

- Giờ học trực tuyến tình vào giờ lên lớp.

- Nhà trường sẽ điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 - 2020 hợp lý.

Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các đơn vị và các lớp sinh viên được biết.

Các bài khác