Thông báo lịch trình học tập từ ngày 02/3/2020 sau khi nghỉ vì dịch bệnh Covid-19

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 02/3/2020 sau khi nghỉ vì dịch bệnh Covid-19.

Do thờii gian nghỉ dài, sinh viên tập trung đông, Nhà truòng chưa nắm hết tình hình từng sinh viên. Để có thời gian chuẩn bị và đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và cộng đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo lịch trình học tập sau khi nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 như sau.

I. Lịch trình học tập

1. Đối với sinh viên K41, K42, K43:

* Tuần 1: từ 01/3 đến ngày 08/3/2020: Sinh viên không tập trung tại Trường mà chuẩn bị:

-  Nhận tài liệu/ câu hỏi học online (hoặc tự học có hướng dẫn).

- Tự kiểm tra sức khỏe để đảm bảo lên lớp.

- Giáo viên cố vấn học tập liên hệ để khai báo lịch trình tiếp xúc trong thời gian nghỉ Tết và kéo dài, đảm bảo an toàn khi đến Trường.

* Tuần 2: Từ ngày 09/3/2020, sinh viên tập trung học tại Trường theo thời khóa biều của Phòng Đào tạo.

2. Đối với sinh viên K40:

- Từ ngày 02/3 đến ngày 22/3/2020, sinh viên tiếp tục học online 07 tín chỉ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp (giảng viên giảng dạy sẽ liên hệ BCS lớp cho nhập mã, cho  tham gia lớp học và nhận tài liệu trong thời gian này).

- Từ ngày 23/3/2020, sinh viên học tập trung tại lớp theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo (3 tuần).

- Lịch thi học kỳ: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2020.

II. Nhà trường hỗ trợ 100.000 đồng/ sinh viên để mua khẩu trang và dụng cụ y tế. Lớp trưởng các lớp liên hệ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 1 nhà A1) để nhận.

Các bài khác