Quyết định Ban hành Thông tin cho người học của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

- Ngày 17 tháng 5 năm 2021 Trường Đại học luật đã Ban hành kèm theo Quyết định này thông tin cho người học của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định của Trường Đại học Luật, Đại học Huế trước đây có nội dung trái với quy định tại Quyết định này thì bị bãi bỏ.
 
Click vào file đính kèm để xem Quyết định này.
Đính kèm:
Các bài khác