Giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải Thưởng Vừ A Dính năm 2020

Thực hiện Công văn số 726/BGDĐT-GDCTHSSCV ngày 09 tháng 03 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải Thưởng Vừ A Dính năm 2020, Đại học Huế đề nghị các đơn vị giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải thưởng Vừ A Dính. Nội dung công văn tải file đính kèm:

1. Công văn 726/BGD ĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo/upload/file/cv_726_bgd-(4).pdf

2. Công văn 315/ĐHH-ĐTCTSV của Đại học Huế: /upload/file/cv_315_dhh_vu_a_dinh_11_3.pdf

Các bài khác