Đảm bảo các biện pháp an toàn khi sinh viên vào học lại sau dịch Covid-19

Để đảm bảo các biện pháp an toàn khi sinh viên vào học lại sau dịch Covid-19 và có cơ sở báo cáo cho Ban chỉ đạo Đại học Huế, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp chỉ đạo giáo viên cố vấn và các lớp sinh viên tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch sau;

Click vào file đính kèm để xem và tải về.

Công văn số 75/ĐHL-CTSV

- Đường link sinh viên bắt buộc kê khai y tế:  https://docs.google.com/forms/d/1zZGLOt2Jwu14KIoXt7JIGv2eFhWhPwElBg5eVShnMQc/edit

Các bài khác