Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K41 đợt 2 (Khóa 2017 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K41 đợt 2 (khóa 2017 - 2021) hệ chính quy. Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2019A_Huế (AL) (2019 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2019A_Huế (AL) hệ chính quy (Quyết định số 389/QĐ-ĐHL ngày 15/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2018 Quảng Trị (2018 - 2020)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2018 Quảng Trị (2018 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 331/QĐ-ĐHL ngày 25/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: PhongCTSV@hul.ed

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật Kinh tế K41 (Khóa 2017 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế K41 (khóa 2017 - 2021) hệ chính quy (Quyết định số 302/QĐ-ĐHL ngày 08/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật K41 (khóa 2017 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật K41 (khóa 2017 - 2021) hệ chính quy (Quyết định số 301/QĐ-ĐHL ngày 08/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

[Cập nhật] Danh sách sinh viên Khoá 41 đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp và đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ

Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K41 đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp về đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ (đợt 1). Bên cạnh ra soát về VBCC, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (MSSV, họ tên, giới tính, ngày sinh); nếu có điều chỉnh liên hệ Phòng CTSV (ông Nguyễn Quang Tuấn, ĐT: 0935.108605).

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020- 2021

Ngày 25/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 270/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021.

[Cập nhật] Danh sách sinh viên K41 đã đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và đủ chứng chỉ điều kiện (Thể chất, Quốc phòng, Ngoại ngữ)

Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K41 đã đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và đủ chứng chỉ điều kiện (Thể chất, Quốc phòng, Ngoại ngữ). Thông tin liên hệ Phòng CTSV (ông Nguyễn Quang Tuấn, ĐT: 0935.108605).

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021

Ngày 21/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số:264,265,266/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2020 - 2021.Mọi thông tin liên hệ qua SĐT: 0935.812.725 (Ô. Long)

Quyết định buộc thôi học và thông báo cảnh báo học vụ đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 271,276,277/QĐ-ĐHL ngày 21/05/2021 về việc buộc thôi học trả về địa phương đối với sinh viên hệ chính quy, không chính quy học kỳ I năm học 2020-2021 và Thông báo số 231/TB-ĐHL ngày 25/05/2021 về việc cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021.