Công khai cơ sở vật chất năm học 2014-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐẠI HỌC HUẾ                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của Khoa Luật - Đại học Huế năm học 2014-2015
 
TT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
I Diện tích đất đai  ha 10.2
II Diện tích sàn xây dựng    5.6
1 Giảng đường    
  Số phòng phòng 45
  Tổng diện tích m2 10580
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng  phòng 2
  Tổng diện tích m2 280
3 Phòng học ngoại ngữ   SV học tại Trường Đại học Ngoại ngữ
  Số phòng  phòng  
  Tổng diện tích m2  
4 Thư­ viện m2 560
5 Phòng thí nghiệm   0
  Số phòng   phòng  
  Tổng diện tích m2  
6 Xưởng thực tập, thực hành     
  Số phòng   phòng 1
  Tổng diện tích m2 300
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý   Sử dụng ký túc xá của Đại học
Huế với tỷ lệ 100% sinh viên có
nhu cầu được ở.
  Số phòng phòng   
  Tổng diện tích m2  
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 500
9 Diện tích khác:   1150
  Diện tích hội trường m2 500
  Diện tích nhà văn hóa        m2 0
  Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 200
  Diện tích bể bơi  m2 0
  Diện tích sân bóng đá nhân tạo, bóng chuyền m2 450
                                                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2014
TUQ. GIÁM ĐỐC
KHOA TRƯỞNG
 
         (Đã ký)
 
 
  PGS. TS Đoàn Đức Lương
Các bài khác