Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 theo 36/2017/TT-BGDĐT

                   Thực hiện công văn số 1687/ĐHH-KT&ĐBCLGD ngày 14/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo ba công khai hàng năm; Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau

- Thời điểm tổng hợp số liệu: ngày 15/3/2020.

- Hình thức công khai: Đăng lên website của Nhà trường và báo cáo Đại học Huế.

- Nơi công khai: Website của Nhà trường theo địa chỉ: https://hul.edu.vn/cong-khai-chat-luong-giao-duc-kt.html


TaiFIleBaoCaoTaiDay

 

Các bài khác