Công khai chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 theo TT36/2017/TT-BGDĐT

            Thực hiện công văn số 1687/ĐHH-KT&ĐBCLGD ngày 14/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế; Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Các biểu mẫu thực hiện: Biểu mẫu 17, 18, 19, 20, 21 của Thông tư 36 (xem đính kèm ở file bên dưới).

- Thời điểm tổng hợp số liệu: ngày 20/5/2019.

- Hình thức công khai: Đăng lên website của Nhà trường và báo cáo Đại học Huế.

- Nơi công khai: Website của Nhà trường theo địa chỉ: https://hul.edu.vn/cong-khai-chat-luong-giao-duc-kt.html

File đính kèm báo cáo:

BaoCaoBaCongKhaiNamHoc20182019TheoTT36

Các bài khác